BASES REGULADORES DELS BONOS DE COMPRA TEULADA MORAIRA PER A l'ACTIVACIÓ DEL CONSUM EN EL COMERÇ LOCAL 


1. OBJECTE.

L'objecte d'aquesta convocatòria té com a finalitat secundar econòmicament i fomentar l'activitat del sector del comerç i l'hostaleria del poble de Teulada, a través del foment del consum, promovent el desenvolupament local i el turisme i reduint els efectes de la crisi econòmica, mitjançant l'emissió d'uns bonos de compra”, en els quals el ciutadà abona una part i l'Ajuntament una altra, amb l'objectiu que es consumisquen en els comerços i serveis associats i que permetrà als veïns de Teulada, realitzar compres directes en els establiments adherits a la campanya. Els comerciants i hostalers que s'adherisquen l'aquesta campanya, com a beneficiaris d'aquestes ajudes, hauran de complir els requisits establits en les presents bases.

La campaña consistirá en poner en circulación una serie de bonos de diferentes cuantías (10€, 20€, 40€, y 60€ ) que se podrán gastar en cualquiera de los comercios, establecimientos de hostelería o de servicios que se adhieran a la campaña.

Los consumidores y consumidoras, en el momento de comprar los bonos, pagarán el 50% de su valor nominativo, siendo el otro 50% el importe de la subvención directa municipal.

2. FINALITAT.

Amb l'emissió i concessió d'aquests bons es pretén aconseguir els següents objectius:

 • a) Ayudar a conocer los establecimientos de nuestro municipio, fomentando el consumo en el comercio y hostelería local,
 • b) Apoyar al tejido empresarial afectado por la pandemia del COVID-19, impulsando y ayudando de forma directa a la economía social y a las pequeñas empresas.
 • c) Concienciar a la población de la necesidad de apoyar a las empresas locales creadoras de empleo y evitar la fuga de gasto.
 • d) Poner en valor el sector del comercio, la restauración y los servicios de nuestra localidad reactivando así nuestra economía.

3. RÈGIM JURÍDIC.

3.1. La present convocatòria es regirà íntegrament per les presents bases i per les següents altres normes:

 • La General de Subvencions i el seu Reglament de desenvolupament, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.
 • La llei 3/2011, de 23 de març, de comerç de la Comunitat Valenciana
 • Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
 • Llei 8/2010, de 23 de juny, de règim local de la Comunitat Valenciana.
 • Llei 39/2015 d'1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 40/2015, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques.

3.2. Així mateix, en la tramitació de la despesa derivada d'aquesta convocatòria específica es tindrà en compte el que s'estableix en la secció tercera de les Bases d'Execució del pressupost.

4. PERSONA BENEFICIÀRIA

Seran beneficiaris del programa els establiments regentats per persones físiques o jurídiques amb establiment fix i permanent en el municipi de Teulada que manifesten davant l'Ajuntament de Teulada el seu desig d'adherir-se per complir amb els següents requisits:

 • Comercios titulados por personas física o por PYMES que tengan establecimiento fijo y permanente de venta al público de bienes o servicios en el municipio de Teulada.
 • Que no es troben incurses en cap de les circumstàncies recollides en l'article 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. Respecte a les obligacions tributàries, davant la Seguretat Social, de ser deutors per reintegrament davant l'Administració i amb la hisenda municipal, conforme a l'excepció prevista en el propi article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre General de Subvencions, i exclusivament a l'efecte d'obtindre la condició de beneficiari de la subvenció, s'eximeix als sol·licitants d'aquestes ajudes d'estar al corrent en les seues obligacions tributàries i davant la Seguretat Social i de ser deutors per reintegrament de l'Administració. L'exempció es refereix exclusivament a l'efecte de poder adquirir la condició de beneficiari de la subvenció, per la qual cosa, conforme a l'article 34.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre General de Subvencions, no podrà realitzar-se el pagament de la subvenció en tant el beneficiari no es trobe al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social o siga deutor per resolució de procedència de reintegrament.
 • No haver sigut sancionat mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat d'obtindre subvencions, segons la Llei General de Subvencions o la Llei General Tributària. 

Els establiments que ho desitgen s'adheriran al programa en la forma i termini que es determina en la base 9 

5. CRÈDIT PRESSUPOSTARI I QUANTIA DELS BONS.

La despesa total a assumir per l'Ajuntament s'imputarà l'aplicació pressupostària 4310.47902 (500.000 €). Els bons tindran les següents condicions:

 1. El cost de cada bono correspon a les quanties de 30€, 20€, 10€ i 5€, d'acord amb el que s'estableix en la base 11
 2.  Els bonos seran adquirits pels ciutadans majors de 18 anys empadronats a Teulada. Les condicions s'assenyalen el la base 11
 3. Els bonos hauran de ser adquirits per targeta bancària, acceptant-se tant dèbit com crèdit, de les marques Visa i Mastercard a través de l'aplicació o web del Banc Sabadell.
 4.  El consum de bonos no tindrà restricció quant a la possibilitat de canviar-se més d'un en un mateix comerç.
 5. El bono haurà de mostrar-se al comerciant en el moment del pagament de la compra, podent-se presentar tant imprés en paper com al propi dispositiu mòbil del client.
 6. És imprescindible presentar el DNI del client en formalitzar la compra en un comerç. 

El límit màxim de la subvenció és de 500.000 euros pel que una vegada s'arribe a aquest límit no es podran adquirir més bonos. No obstant això, l'Ajuntament podrà incrementar la quantia destinada a aquestes ajudes mitjançant l'oportuna dotació pressupostària i emissió de nous bonos.

Los bonos se podrán adquirir desde el día siguiente de la publicación de la presente convocatoria en el BOPA y hasta agotarse los bonos, y en todo caso la fecha máxima para su uso serán las 3:00 hrs del día 10 de enero de 2022.

Les quantitats no gastades a data 30 de setembre de 2021, quedaran sense possibilitat d'utilitzar-se.

6. COMPATIBILITAT

 Les presents ajudes s'atorguen mitjançant concessió directa per raons d'interés econòmic i social emparades en la crisi econòmica, social i laboral produïda pel Covid-19.

Les presents ajudes són compatibles amb altres ajudes públiques destinades a la mateixa finalitat, en tractar-se d'ajudes l'objectiu de les quals és reduir l'import del preu a pagar pel consumidor final amb la finalitat de reactivar el consum.

7. INSTRUCCIÓ DEL PROCEDIMENT.

La documentació de sol·licitud d'adhesió a la campanya seran remeses a l'Ajuntament per a verificar la no existència de deutes en executiva amb l'Ajuntament de Teulada, i per a verificar que es compleixen la totalitat de requisits que exigeix la convocatòria de les ajudes, aquesta documentació serà revisada per l'òrgan instructor que serà designat mitjançant decret d'Alcaldia, una vegada es presente aquesta documentació. La instrucció del procediment realitzarà quantes actuacions estimen necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades.

8. TERMINI

El plazo inicial para la adhesión de las empresas será de diez días naturales contados a partir del día siguiente de la publicación del extracto de la convocatoria en el BOP de la provincia, no obstante el período de solicitud de adhesión estará abierto hasta la finalización de la campaña.

El plazo para gastar los bonos inicialmente será desde que se empiecen a distribuir los mismos entre la población, hasta las 3:00hrs. del 10 de enero de 2022 en que se dará por finalizada la campaña.

Al ser una campanya de promoció del consum, serà compatible amb el període de rebaixes.

 El termini podrà veure's ampliat, sempre que persistisca la necessitat que el motiva, i existisca crèdit per al manteniment d'aquestes ajudes. L'ampliació del termini serà acordat per la Junta de Govern local, prèvia verificació de l'existència de crèdit, en el supòsit d'implicar la posada en circulació de més bonos.

9. SOL·LICITUD I PROCÉS D'ADHESIÓ A LA CAMPANYA

Els establiments permanents localitzats a Teulada interessats a participar en la campanya hauran d'emplenar una instància sol·licitant la seua participació en la campanya en la qual s'incorporaran les següents dades:

 • Nom, cognoms i DNI o raó social i CIF de l'establiment comercial o hostaler.
 • Nomene comercial i direcció de l'establiment.

Al costat d'aquesta instància aportaran la següent documentació:

 • Fotocòpia del NIF/CIF
 • Certificat d'alta en l'IAE, en el qual conste l'epígraf de l'activitat i l'alta de l'establiment permanent lligat a aquesta activitat radicat en el terme municipal de Teulada.
 • Certificat d'estar al corrent dels deures tributaris amb la AEAT i amb la seguretat social
 • Número de compte bancària en la qual se'ls abonarà l'import dels bons utilitzats en el seu establiment que estarà a nom de l'empresa o titular de l'activitat econòmica. Haurà d'adjuntar-se certificat de titularitat del compte bancari.
 • Declaració responsable en la qual s'indique que compleix tots els requisits que en la normativa reguladora de les ajudes públiques i que està d'acord amb les bases i que autoritza l'Ajuntament de Teulada a verificar el compliment dels requisits necessaris per a ser beneficiari de les ajudes. En cas que les persones interessades s'oposen l'aquesta consulta, hauran d'indicar-ho en el requadre habilitat en el model de sol·licitud i adjuntar els documents corresponents. 

En cas que alguna circumstància impossibilitara l'obtenció de les citades dades, es podrà sol·licitar a les persones interessades que presenten els documents corresponents.

La instància de participació en la campanya es presentarà en la seu electrònica de l'Ajuntament de Teulada

Per l'Ajuntament s'efectuaren les verificacions de l'existència de deutes amb el propi Ajuntament i verificació de la resta de requisits necessaris per a ser beneficiaris, no sent possible abonar imposar-te algun a aquests empresaris/àries, fins a la verificació del compliment dels requisits per a ser beneficiaris de les ajudes.

El període de sol·licitud d'adhesió a la campanya estarà obert durant tot el període d'aquesta, iniciant-se el termini l'endemà de la publicació de l'estrat de la convocatòria d'aquestes ajudes en el BOP de la província.

No serà possible canviar bonos en establiments que no estiguen adherits.

Quedan exentos de presentar nuevamente la documentación de la solicitud aquellas empresas participantes en la anterior edición de Bonos de comercio Teulada Moraira, cuya información no haya sufrido cambios, salvo que no deseen participar, en este caso deberán presentar instancia mediante registro de entrada manifestando su deseo de no participar en la nueva edición. Si la información facilitada en la anterior edición hubiera sufrido cambios, deberán presentar instancia mediante registro de entrada comunicando los nuevos datos.

Todos aquellos comercios participantes en la edición anterior que no hayan tenido cambios y que deseen participar en la nueva edición no tendrán que realizar ningún trámite, se incluirán directamente en la presente edición.

10. DEURES DELS ESTABLIMENTS ADHERITS.

Les empreses adherides es comprometen a: 

 • Aportar, en temps i termini, la documentació que li siga requerida. 
 • Rebre i col·locar en un lloc visible les bases d'aquesta convocatòria i els cartells informatius que es creguen convenients per part de l'Ajuntament, i en els quals es donarà publicitat a col·laboració econòmica de l'Ajuntament.
 • Fer un ús responsable dels bonos evitant l'ús fraudulent d'aquests. 
 • Informar de les característiques de la campanya als seus clients. 
 • Facilitar quanta informació i documentació li siga sol·licitada a fi de verificar la correcta aplicació de les bases reguladores d'aquesta iniciativa.
 • El comerç inscrit en la campanya rebrà un “login” per part de l'entitat bancària que haurà d'introduir en la web de l'entitat, una vegada finalitzada la venda i juntament amb el codi del ben canviat, d'aquesta manera quedarà registrat el bé en qüestió i el comerç concret on s'ha gastat

11. CARACTERÍSTIQUES I CONDICIONS DELS BONOS.

 • Els Bonos Consumo tindrà un cost de 5 euros, 10 euros, 20 euros i 30 euros, i generarà el dret a adquirir béns o serveis en els establiments adherits per valor de 10 euros, 20 euros, 40 euros i 60 euros respectivament: 
  • El bono de 60€ tindrà un cost d'adquisició de 30€
  • El bono de 40€ tindrà un cost d'adquisició de 20€
  • El bono de 20€ tindrà un cost d'adquisició de10€
  • El bono de 10€ tindrà un cost d'adquisició de 5€
 • Es permetrà adquirir béns o serveis per valor màxim de 100€.
 • El control del límite máximo de subvención, empadronamiento y edad se realizará electrónicamente y mediante la comprobación del DNI.
 • L'adquisició de bonos de consum finalitzarà quan s'apure l'import de la subvenció de 500.000 €. L'Ajuntament podrà habilitar successives fases
 • Si l'import és inferior a l'import del bon no es retornarà cap canvi en efectiu.
 • Els bonos no són canviables per diners en efectiu.
 • En cas que es produïsca una devolució del producte, l'establiment haurà d'emetre un bono per l'import íntegre de la compra, no sent possible a devolució de diners en efectiu.
 • L'import màxim de tots els bonos per DNI o NIE original per a persones empadronades en el nostre terme municipal, serà de 50 euros de cost d'adquisició (100€ el valor dels bonos a canviar), podran combinar-se els bonos però el seu valor total no podrà superar aquests imports. L'aplicació del Banc Sabadell no permetrà l'obtenció de més bonos si s'ha superat l'import assenyalat per DNI/NIE.
 • El comprador haurà de presentar-se amb el seu DNI/NIE original i el comerciant/hostaler estarà obligat a comprovar la identitat del client i introduir el número de bono en l'aplicació informàtica facilitada per Banc Sabadell
 • No podran adquirir-se bonos per mitjà de DNI/NIE de menors d'edat.
 • Fecha límite de uso de los bonos el 10 de enero de 2022.
 • La adquisición del bono se realizará en la web del Banco Sabadell y será necesario tener tarjeta de crédito o débito para poder realizar la compra a través del citado banco.

L'Ajuntament es reserva el dret de sol·licitar qualsevol altre document que considere necessari.

12. JUSTIFICACIÓ DE L'AJUDA: PROCEDIMENT DE CANVI DELS BONOS PER PART DELS ESTABLIMENTS ADHERITS.

Els locals participants hauran de presentar en la seu electrònica de l'Ajuntament de Teulada els bons que reberen, la/les factura/factures de les compres corresponents en imposar-te facturat (IVA inclòs) i l'import no abonat pel client serà sufragat per l'Ajuntament de Teulada.

L'Ajuntament procedirà a l'abonament de les quantitats corresponents a cada establiment, mitjançant transferència bancària, després de revisar que la documentació està completa i adequada i prèvia aprovació de la concessió de l'ajuda a les empreses que presenten els bonos canviats i prèvia revisió per l'òrgan instructor i fiscalització prèvia de la intervenció municipal.

13. CONTROL I REVOCACIÓ DE LES AJUDES.

Se estará al dispuesto de la Ordenanza municipal reguladora de Subvenciones y Premios.

DISPOSICIÓ FINAL

Para lo no previsto en esta convocatoria será de aplicación a Ley General de Subvenciones y su Reglamento de desarrollo y en la Ordenanza municipal reguladora de Subvenciones y Premios.

A Teulada, en la data de la signatura digital

ANNEX I

Més informació en el document oficial de les bases, que podrà descarregar des del següent enllaç.

EPÍGRAFES NO INCLUIDOS:

663 Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente (ambulante, mercadillos y mercados ocasionales o periódicos).

664 Comercio en régimen de expositores en depósito y mediante aparatos automáticos.

665 Comercio al por menor por correo o por catálogo de productos diversos.